{"total":403,"stores": [ {"name":" Hà Nội CS 1 ","web_address":" 76 Ngõ 259 Phố Vọng,Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.961708458975!2d105.8406479144068!3d20.99417199433526!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac6fa5b9e21d%3A0xad28764bb2ef86f7!2zNzYgTmfDtSAyNTkgUGjhu5EgVuG7jW5nLCDEkOG7k25nIFTDom0sIEhhaSBCw6AgVHLGsG5nLCBIw6AgTuG7mWksIFZpZXRuYW0!5e0!3m2!1sen!2s!4v1577894996587!5m2!1sen!2s","district_code":"THANHPHOHANOI","province_code":"HAIBATRUNG"}, {"name":" Hà Nội CS 2 ","web_address":" Số 3 Ngõ 31 Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.9912978773955!2d105.79160221440742!3d21.033034193009428!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abd1e386936d%3A0xe11e212dc234eb90!2zQVpTa2luIC0gUGjhu6Uga2nhu4duIMSRaeG7h24gdGhv4bqhaSBDUzIgLSBD4bqndSBHaeG6pXk!5e0!3m2!1sen!2s!4v1577895173617!5m2!1sen!2s","district_code":"THANHPHOHANOI","province_code":"CAUGIAY"}, {"name":" Hà Nội CS 3 ","web_address":" Số 2 Ngõ 18 Nguyễn Khuyến, Hà Đông, Hà Nội ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m16!1m12!1m3!1d3725.3669830731897!2d105.78505206440656!3d20.97792154488897!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!2m1!1zU-G7kSAyIE5nw7UgMTggTmd1eeG7hW4gS2h1eeG6v24sIEjDoCDEkMO0bmcsIEjDoCBO4buZaQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1583132326004!5m2!1svi!2s", "district_code":"THANHPHOHANOI","province_code":"CAUGIAY"}, {"name":" Hà Nội CS 4 ","web_address":" Số 28 Hồng Tiến, Phường Bồ Đề, Q. Long Biên, Hà Nội ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.766383576045!2d105.87144791440761!3d21.04203159270213!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abd797d58393%3A0xb0160e676726ca8a!2zMjggUGjhu5EgSOG7k25nIFRp4bq_biwgQuG7kyDEkOG7gSwgTG9uZyBCacOqbiwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1590982282612!5m2!1svi!2s", "district_code":"THANHPHOHANOI","province_code":"LONGBIEN"}, {"name":" Hồ Chí Minh CS 5 ","web_address":" 259/1 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.1434376424063!2d106.66033531428724!3d10.80032426170667!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317529304443276f%3A0xfb6e34f0c8952916!2zMjU5LCAyODMvMSBIb8OgbmcgVsSDbiBUaOG7pSwgUGjGsOG7nW5nIDIsIFTDom4gQsOsbmgsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaWV0bmFt!5e0!3m2!1sen!2s!4v1577895600216!5m2!1sen!2s","district_code":"THANHPHOHOCHIMINH","province_code":"TANBINH"}, {"name":" Hải Phòng CS 6 ","web_address":" 16 Quán Nam - Kênh Dương - Lê Chân - Hải Phòng ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.8770046051454!2d106.68717651440421!3d20.83667259968514!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7a9cdd0f8317%3A0x184d399cf5d40590!2zMTYgUXXDoW4gTmFtLCBExrAgSMOgbmcgS8OqbmgsIEzDqiBDaMOibiwgSOG6o2kgUGjDsm5nLCBWaWV0bmFt!5e0!3m2!1sen!2s!4v1577895457311!5m2!1sen!2s","district_code":"THANHPHOHAIPHONG","province_code":"LECHAN"}, {"name":" Hải Phòng CS 7 ","web_address":" 12 Lê Lợi- Ngô Quyền - TP. Hải Phòng ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.2783760530747!2d106.69262731440448!3d20.860826998867047!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7aebef8c9ed5%3A0x3e0f3eae445ac22!2zMTIgTMOqIEzhu6NpLCBNw6F5IFTGoSwgTmfDtCBRdXnhu4FuLCBI4bqjaSBQaMOybmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1583133238031!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHAIPHONG","province_code":"NGOQUYEN"}, {"name":" Đà Nẵng CS 8 ","web_address":" 48, Trưng Nhị,Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3834.3933610314834!2d108.2093444643365!3d16.045064694348195!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314219d9a49dbd19%3A0xc4bc9652ae54325b!2zQXpza2luIMSQw6AgTuG6tW5nIC0gU2tpbiDEkGnhu4duIFRob-G6oWkgQ2FvIEPhuqVw!5e0!3m2!1sen!2s!4v1577895994154!5m2!1sen!2s","district_code":"THANHPHODANANG","province_code":"HAICHAU"}, {"name":" Thanh Hóa CS 9 ","web_address":" 116 Hàn Thuyên,Q. Ba Đình ,TP. Thanh Hóa ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3753.9076500124593!2d105.76962991438775!3d19.80151253391268!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3136f804e0749fed%3A0x41469eb8561202b1!2zMTE2IEjDoG4gVGh1ecOqbiwgUC4gQmEgxJDDrG5oLCBUaMOgbmggcGjhu5EgVGhhbmggSMOzYSwgVGhhbmggSG_DoSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1583144631533!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTHANHHOA","province_code":"THANHHOA"}, {"name":" Nghệ An CS 10 ","web_address":" 133 Cao Xuân Huy, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3780.0117665085268!2d105.67423821437082!3d18.663467969660555!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139ce7d4b1300bd%3A0xcbf12feabaf72608!2zMTMzIENhbyBYdcOibiBIdXksIEjhu5NuZyBTxqFuLCBUaMOgbmggcGjhu5EgVmluaCwgTmdo4buHIEFuLCBWaWV0bmFt!5e0!3m2!1sen!2s!4v1577896096071!5m2!1sen!2s","district_code":"THANHPHOVINH","province_code":"NGHEAN"} ] }