{"total":403,"stores": [ {"name":" Hà Nội CS 1 ","web_address":" 76 Ngõ 259 Phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện Thoại: 096.263.0108 ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.961708458975!2d105.8406479144068!3d20.99417199433526!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac6fa5b9e21d%3A0xad28764bb2ef86f7!2zNzYgTmfDtSAyNTkgUGjhu5EgVuG7jW5nLCDEkOG7k25nIFTDom0sIEhhaSBCw6AgVHLGsG5nLCBIw6AgTuG7mWksIFZpZXRuYW0!5e0!3m2!1sen!2s!4v1577894996587!5m2!1sen!2s","district_code":"THANHPHOHANOI","province_code":"HAIBATRUNG"}, {"name":" Hà Nội CS 2 ","web_address":" Số 3 Ngõ 31 Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện Thoại: 092.564.4444 ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.9912978773955!2d105.79160221440742!3d21.033034193009428!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abd1e386936d%3A0xe11e212dc234eb90!2zQVpTa2luIC0gUGjhu6Uga2nhu4duIMSRaeG7h24gdGhv4bqhaSBDUzIgLSBD4bqndSBHaeG6pXk!5e0!3m2!1sen!2s!4v1577895173617!5m2!1sen!2s","district_code":"THANHPHOHANOI","province_code":"CAUGIAY"}, {"name":" Hà Nội CS 3 ","web_address":" Số 2 Ngõ 18 Nguyễn Khuyến, Hà Đông, Hà Nội. Điện Thoại: 0888.02.1818 ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m16!1m12!1m3!1d3725.3669830731897!2d105.78505206440656!3d20.97792154488897!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!2m1!1zU-G7kSAyIE5nw7UgMTggTmd1eeG7hW4gS2h1eeG6v24sIEjDoCDEkMO0bmcsIEjDoCBO4buZaQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1583132326004!5m2!1svi!2s", "district_code":"THANHPHOHANOI","province_code":"CAUGIAY"}, {"name":" Hà Nội CS 4 ","web_address":" Số 46 Hồng Tiến, Phường Bồ Đề, Q. Long Biên, Hà Nội. Điện Thoại: 0888.92.2828 ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.789425845728!2d105.87173631451435!3d21.041109985991717!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abd797d58393%3A0x8ae3099a2339ae3a!2zNDYgUC4gSOG7k25nIFRp4bq_biwgQuG7kyDEkOG7gSwgTG9uZyBCacOqbiwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1669630280944!5m2!1svi!2s", "district_code":"THANHPHOHANOI","province_code":"LONGBIEN"}, {"name":" Hà Nội CS 5 ","web_address":" 148 Cao Lỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội. Điện Thoại: 0989.686.148 ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d14885.448676463919!2d105.8582146!3d21.1379806!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xbbf894a8d09a050c!2zQXpza2luIMSQw7RuZyBBbmggLSBNaeG6v25nIETDoW4gU2tpbiDEkGnhu4duIFRob-G6oWksIExhcHRvcCwgTcOheSBUw61uaCBC4bqjbmcsIE3DoXkg4bqibmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1652254698648!5m2!1svi!2s", "district_code":"THANHPHOHANOI","province_code":"DONGANH"}, {"name":" Hồ Chí Minh CS 6 ","web_address":" 259/1 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Điện Thoại: 0866.016.160 ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.1434376424063!2d106.66033531428724!3d10.80032426170667!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317529304443276f%3A0xfb6e34f0c8952916!2zMjU5LCAyODMvMSBIb8OgbmcgVsSDbiBUaOG7pSwgUGjGsOG7nW5nIDIsIFTDom4gQsOsbmgsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaWV0bmFt!5e0!3m2!1sen!2s!4v1577895600216!5m2!1sen!2s","district_code":"THANHPHOHOCHIMINH","province_code":"TANBINH"}, {"name":" Hải Phòng CS 7 ","web_address":" 16 Quán Nam - Kênh Dương - Lê Chân - Hải Phòng. Điện Thoại: 0868.904.068 ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.8770046051454!2d106.68717651440421!3d20.83667259968514!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7a9cdd0f8317%3A0x184d399cf5d40590!2zMTYgUXXDoW4gTmFtLCBExrAgSMOgbmcgS8OqbmgsIEzDqiBDaMOibiwgSOG6o2kgUGjDsm5nLCBWaWV0bmFt!5e0!3m2!1sen!2s!4v1577895457311!5m2!1sen!2s","district_code":"THANHPHOHAIPHONG","province_code":"LECHAN"}, {"name":" Hải Phòng CS 8 ","web_address":" 12 Lê Lợi- Ngô Quyền - TP. Hải Phòng. Điện Thoại: 0868.904.068 ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.2783760530747!2d106.69262731440448!3d20.860826998867047!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7aebef8c9ed5%3A0x3e0f3eae445ac22!2zMTIgTMOqIEzhu6NpLCBNw6F5IFTGoSwgTmfDtCBRdXnhu4FuLCBI4bqjaSBQaMOybmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1583133238031!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHAIPHONG","province_code":"NGOQUYEN"}, {"name":" Đà Nẵng CS 9 ","web_address":" 48, Trưng Nhị,Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng. Điện Thoại: 0973.710.957 ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3834.3933610314834!2d108.2093444643365!3d16.045064694348195!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314219d9a49dbd19%3A0xc4bc9652ae54325b!2zQXpza2luIMSQw6AgTuG6tW5nIC0gU2tpbiDEkGnhu4duIFRob-G6oWkgQ2FvIEPhuqVw!5e0!3m2!1sen!2s!4v1577895994154!5m2!1sen!2s","district_code":"THANHPHODANANG","province_code":"HAICHAU"}, {"name":" Nghệ An CS 10 ","web_address":" 208 Lê Duẩn, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An. Điện Thoại: 0984.459.147 ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3780.0897061851724!2d105.69217711489485!3d18.659970087327952!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139cdd6030b67e9%3A0xdc16bf02e6a75105!2sAzskin%20tp%20Vinh%20Ngh%E1%BB%87%20An!5e0!3m2!1sen!2s!4v1608087033742!5m2!1sen!2s","district_code":"THANHPHOVINH","province_code":"NGHEAN"}, {"name":" Bắc Ninh CS 11 ","web_address":" 12 Nguyễn Đăng Đạo, Đại Phúc, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh. Điện Thoại: 0838.92.12.12 ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3720.3894785291704!2d106.06929211744387!3d21.17668149999999!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313575f48b81bd59%3A0x7e5fc5e3271343b4!2zQXpza2luIELhuq9jIE5pbmggLSBNaeG6v25nIETDoW4gU2tpbiDEkGnhu4duIFRob-G6oWksIE3DoXkgVMOtbmggQuG6o25nLCBMYXB0b3AsIE3DoXkg4bqibmg!5e0!3m2!1sen!2s!4v1605065704894!5m2!1sen!2s","district_code":"THANHPHOBACNINH","province_code":"BACNINH"}, {"name":" Thái Nguyên CS 12 ","web_address":" 226 Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên. Điện Thoại: 0862.262.850 ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3709.821982833517!2d105.82321311425548!3d21.592870773658213!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31350949f20c24db%3A0xd1d5f5ffabd3075f!2zQXpza2luIFRow6FpIE5ndXnDqm4gLSBNaeG6v25nIETDoW4gU2tpbiDEkGnhu4duIFRob-G6oWksIE3DoXkgVMOtbmggQuG6o25nLCBMYXB0b3AsIE3DoXkg4bqibmg!5e0!3m2!1sen!2s!4v1605065818522!5m2!1sen!2s","district_code":"THANHPHOTHAINGUYEN","province_code":"THAINGUYEN"}, {"name":" Bình Dương CS 13 ","web_address":" 122 Phú Lợi, Phú Hoà, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. Điện Thoại: 0869.383.869 ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3916.7544598865384!2d106.66813191411796!3d10.981897058371972!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752904525c02a9%3A0xe7ef06567510106f!2zQXpza2luIELDrG5oIETGsMahbmcgLSBNaeG6v25nIETDoW4gU2tpbiDEkGnhu4duIFRob-G6oWksIE3DoXkgVMOtbmggQuG6o25nLCBMYXB0b3AsIE3DoXkg4bqibmg!5e0!3m2!1sen!2s!4v1605065901423!5m2!1sen!2s","district_code":"THANHPHOTHUDAUMOT","province_code":"BINHDUONG"} ] }